Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
2011 ÷ 2012
18-gru-2012

Na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2012 przybyło 32 członków oraz towarzyszące im osoby. Spotkanie, które otworzył opiekun lek. Sławomir Zeman oraz przew. Paweł Moiczek rozpoczęło się o godzinie 15:00. Następnie krótkie przemówienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia wygłosił zaproszony ksiądz rozpoczynając je od odmówienia przez wszystkich zebranych modlitwy. Zaraz potem zaczęło się łamanie opłatkiem i składaniem sobie życzeń świątecznych. Następnie lek. S. Zeman poinformował zebranych, dlaczego tym razem, po raz pierwszy w historii spotkań wigilijnych naszego Oddziału Bielsko-Biała, nie będzie paczek świątecznych. Otóż po wcześniejszej rozmowie ustalono, że z powodu braku środków, ograniczymy wydatki i wszystkie środki przeznaczymy na obchody dziesiątej rocznicy założenia naszego Oddziału, która przypada na 2013 rok. Lek. S. Zeman w przybliżeniu przedstawił miejsce tych obchodów, czyli Brenną -Leśnicę podając wstępnie termin obchodów, czyli pierwsza połowa sierpnia 2013 rok. Zachęcano wszystkich do pozyskiwania sponsorów, a lek. S. Zeman obiecał intensywne ich poszukiwanie. Takie same działanie obiecał kol. P. Moiczek.
Przy poczęstunku kontynuowano dalszą dyskusję dotyczącą rożnych rzeczy. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 29 stycznia o zwykłej porze jako Walne Zebranie Członków celem zatwierdzenia bilansu rocznego 2012.

Opracował Paweł Moiczek30-paź-2012

Na kolejne spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała przybyło 20 członków wraz z towarzyszącymi im osobami. Przyjęto dwie "deklaracje członkowskie" przyszłych członków naszego Oddziału OR PTL B-B.
O godzinie czternastej zgodnie ze stałym planem naszych spotkań odbyło się zebranie członków Zarządu celem podjęcia i podpisania dokumentów dotyczących Uchwały dotyczącej przyjęcie nowych członków.
O godzinie 15:00 po przybyciu naszego opiekuna lek. Zemana otwarto zebranie członków witając ich przez Zarząd oraz opiekuna lek. Zemana. Poinformowano zebranych o sprawach organizacyjnych i przyszłości naszego Oddziału związanych głównie ze planowaną zmianą siedziby z obecnej Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią do Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej związanej z przejściem do tego Szpitala. Związane to jest ze zmianą miejsca pracy (jw.) naszego opiekuna lek. Sławomira Zemana. Jego odejście ze Szpitala Wojewódzkiego może się wiązać z rozwiązaniem naszego OR PTL. Następnie lek. Zeman wraz z zaproszonym gościem dr Świerczyńskim byłym Ordynatorem Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim Bielsko-Biała wygłosili filozoficzny wykład dotyczący życia ludzkiego, który jest podstawą rehabilitacji fizycznej a szczególnie psychologicznej szczególnie ludzi po laryngektomii.
Przy kawie mówiono i odpowiadano na pytania zebranych oraz ustalono następny termin spotkania na dzień 18 grudnia 2012 jako spotkanie świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia o zwykłej porze czyli o godzinie 15:00.

Opracował Paweł Moiczek25-wrz-2012

Na pierwsze spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała po wakacyjnej przerwie przybyło 16 członków wraz z towarzyszącymi im osobami. Przyjęto pięć "deklaracji członkowskich" przyszłych członków naszego Oddziału OR PTL B-B.
O godzinie czternastej zgodnie ze stałym planem naszych spotkań odbyło się zebranie członków Zarządu celem podjęcia i podpisania kilka Uchwał dotyczących między innymi złożenia dokumentów w KRS Bielsko-Biała związanymi ze zmianami po rezygnacji z funkcji sekretarza Zarządu kol. Bolesława Prochaski oraz odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także przyjęcie nowych członków.
O godzinie 15:00 po przybyciu naszego opiekuna lek. Zemana otwarto zebranie członków witając ich przez opiekuna lek. Zemana i członków Zarządu. Dzielono się wrażeniami z minionych wakacji oraz zastanawiano się nad dalszymi planami naszego Oddziału. Który jest zależny od naszych możliwości finansowych.
poruszono bardzo ważną sprawę, która być może będzie się wiązać ze zmianą miejsca naszej siedziby, ze Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej do Centrum Onkologicznego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Związane to jest ze zmianą miejsca pracy (jw.) naszego opiekuna lek. Sławomira Zemana. Jego odejście ze Szpitala Wojewódzkiego może się wiązać z rozwiązaniem naszego Oddziału Rejonowego PTL.
Przy kawie mówiono i odpowiadano na pytania zebranych oraz ustalono następny termin spotkania na 30 października 2012 o zwykłych porach oraz przewidywany termin świątecznego spotkania z okazji Bożego Narodzenia na dzień 18 grudnia 2012.

Opracował Paweł Moiczek29-maj-2012

Na ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną przybyło 23 członków oraz osoby im towarzyszącymi. Spotkanie otworzył kol. A. Kędzior witając wraz z przewodniczącym P. Moiczkiem licznie przybyłych gości. Osobom, które z PCPR / MOPS / CPR otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego udzielono informacji o organizowanych przez Oddziały Rejonowe PTL turnusach oraz o sposobie dalszego postępowania. Przybyły na krótko lek. S. Zeman udzielał porad tym, którzy o nie prosili. Przy kawie i poczęstunku omawiano sprawy interesujące zebranych. O godz. 16:50 spotkanie zakończono ogłaszając przerwę wakacyjną do 25 września br.27-mar-2012

Na spotkanie z okazji Świat Wielkanocnych, które poprowadzili opiekun lek. Sławomir Zeman i przewodniczący Paweł Moiczek przybyło 25 członków, licznie towarzyszące im osoby oraz dwóch zaproszonych gości w osobach: przewodniczący Zarządu Głównego PTL w Zabrzu kol. Marian Nowak oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL Zabrze kol. Stanisław Korzeniecki. Przybyłych serdecznie powitali lek. S. Zeman i P. Moiczek. Przewodniczący Marian Nowak wręczył prezenty członkom Zarządu naszego OR PTL Bielsko-Biała i opiekunowi lek. S. Zemanowi w postaci przydatnej książki pt. "Pacjent po operacji krtani". Następnie zabrał głos dzieląc się doświadczeniami z działalności w GOR PTL w pozyskiwaniu sponsorów oraz wykorzystywaniu uzyskanych środków pieniężnych zgodnie z przepisami i na cele, które dają największe korzyści w nauce mowy i rehabilitacji osób laryngektomowanych. Odpowiadał też na liczne pytania zadawane przez zebranych. W dalszej części, podczas spożywania świątecznego poczęstunku, kontynuowano rozmowy na istotne tematy dotyczące działalności Oddziałów Rejonowych i Zarządu Głównego PTL.28-lut-2012

O godz. 15:15 - w drugim terminie - rozpoczęto Walne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego, w którym uczestniczyło 24 członków. Zebranie otworzył przewodniczący Andrzej Kędzior, który w imieniu Zarządu odczytał porządek, wg którego Walne Zebranie przebiegało:
 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Walnego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwal i Wniosków
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu z okresu 2008 -2012.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2008 - 2012.
 6. Sprawozdanie z działalności Sadu Koleżeńskiego za okres 2008 -201.
 7. Sprawozdanie finansowe za okres 2008 - 2012.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
 10. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej
 11. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium Sadowi Koleżeńskiemu
 12. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Odwołanie wszystkich organów mijającej kadencji
 14. Wybór nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nowa 4-letnia kadencje
 15. Ukonstytuowanie się nowych władz
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad.
Walne Zebranie podjęło uchwały: zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sprawozdania za minioną kadencję, udzielającą absolutorium Zarządowi za II kadencję oraz w sprawie wyboru nowych władz OR PTL Bielsko-Biała na kadencję 2012÷2015. Walne Zebranie zakończono o godz. 17:10.31-sty-2012

Z powodu dużych mrozów i opadów śniegu na spotkanie przybyło zaledwie 17 osób. W tej sytuacji Zarząd podjął uchwałę o przełożeniu terminu Walnego Zebrania Członków na dzień 28 luty godz.15:00. Na wypadek braku quorum ustalono 2-gi termin WZC na godz. 15:15. Opiekun medyczny lek. Sławomir Zeman zaapelował o liczne przybycie i przemyślenie kandydatur do poszczególnych organów Oddziału Rejonowego. W skrócie też przedstawił sytuację ekonomiczną Szpitala Wojewódzkiego i zagrożenia, jakie się z tym dla naszego oddziału wiążą. Przewodniczący Andrzej Kędzior przekazał informację nt. turnusów nauki mowy organizowanych przez p. Magdalenę Fabczak-Kowalczuk oraz oddziały rejonowe PTL w 2012 roku. W trakcie spożywania poczęstunku w postaci kawy i ciastek, dyskutowano nt. bieżących spraw oddziału. Opiekun S. Zeman udzielał również indywidualnych porad medycznych zainteresowanym członkom.13-gru-2011

Na spotkanie świąteczne z okazji Wigilii Bożego Narodzenia przybyło 37 członków, a także osoby towarzyszące. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią. Na spotkanie zaproszono gościa w osobie Magdaleny Fabczak-Kowalczuk z Białegostoku oraz, jak co roku, miejscowego kapelana. Zebranie otworzył i powitał wszystkich gości w imieniu Zarządu OR PTL oraz własnym lek. Sławomir Zeman. O zabranie głosu poproszono kapelana, który witając zebranych wygłosił przemówienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, proponując zebranym odśpiewanie kolędy. Następnie poproszono o głos Panią Magdalenę Fabczak-Kowalczuk, która dziękując za zaproszenie, przedstawiła plany dotyczące organizacji turnusów rehabilitacyjnych na 2012 rok, zapraszając naszych członków do udziału w tych turnusach. Z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu nie pokazano materiałów filmowych przywiezionych przez panią Magdę. Zwrócono się do pani Magdaleny Fabczak-Kowalczuk z propozycją przyjęcia Honorowego Członkostwa Oddziału Rejonowego PTL Bielsko-Biała, na co pani Magda Fabczak-Kowalczuk wyraziła zgodę.
Rozpoczęto łamanie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych. Następnie rozdano paczki świąteczne, które, jak co roku, zorganizował lek. Sławomir Zeman. Przystąpiono do spożywania poczęstunku przygotowanego w miejscowej kawiarni wspominając ważniejsze wydarzenia z działalności naszego Oddziału w mijającym 2011 roku. Poinformowano zebranych członków o konieczności przybycia na następne spotkanie, które będzie Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym w celu zatwierdzenia bilansu rocznego oraz wybrania nowych władz Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej na następną kadencję. Termin spotkania ustalono na 31 styczeń 2012.

Opracował - Paweł Moiczek25-paź-2011

Na kolejne spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała, które zwyczajowo odbyło się w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią o godzinie 15:00 przybyło 22 członków oraz licznie towarzyszące im osoby. Przybyłych powitał opiekun Oddziału lek. Sławomir Zeman. Na spotkaniu ponownie omawiano wrześniowy turnus rehabilitacyjny w Łebie, głównie w celach informacyjnych dla osób które nie były obecne na poprzednim spotkaniu we wrześniu. W dalszej części planowano spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia, ustalone na dzień 13 grudnia 2011. Lek. Zeman potwierdził, swoje zaangażowanie w sprawę poszukiwania sponsorów na zakup paczek świątecznych oraz załatwienia usługi cateringowej w kawiarni Szpitala. Zastępca przewodniczącego Paweł Moiczek poinformował zebranych o kończącej się kadencji obecnego Zarządu i zbliżających się wyborach, przewidywanych na styczeń 2012. Prosił o zaangażowane podejście i wytypowanie najlepszych nowych kandydatów do pracy w przyszłym nowym Zarządzie. Przedstawiono informację o utworzeniu Kola Terenowego PTL w Krakowie. Członków tego koła zaproszono na nasze następne spotkanie wigilijne do Szpitala pod Szyndzielnią. Na koniec omawiano bieżące sprawy interesujące zebranych.

Opracował - Paweł Moiczek27-wrz-2011

Na pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej, które jak zwykle odbyło się w Szpitalu Wojewódzkim pod Szyndzielnią o godz. 15:00, przybyło 18 członków oraz osoby towarzyszące. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście w osobach: Małgorzata Pieńkowska reprezentująca producenta Sprzętu Medycznego "Sumi" z Sulejówka, która zaprezentowała rurki do tracheostomy oraz mgr Kinga Leśniewska, która przybyła podziękować naszym członkom za wypełnienie "ankiet" potrzebnych dla obrony jej pracy magisterskiej. W dowód wdzięczności dla naszego Oddziału PTL Bielsko-Biała, wręczyła na ręce przewodniczącego kol. Andrzeja Kędziora kopię swojej pracy magisterskiej.
Przybyłych na to spotkanie powitali opiekun dr S. Zeman oraz przewodniczący kol. A. Kędzior. Przystąpiono do prezentacji filmu i zdjęć z pobytu naszej grupy na turnusie rehabilitacyjnym w Łebie w dniach 23.08 - 06.09.2011. Film z przebiegu rehabilitacji został wyemitowany przez TVP Gdańsk. Pani Małgorzata Pieńkowska przyjęła zapisy naszych członków na rurki tracheostomijne, które zostaną im wysłane bezpłatnie.
Następną sprawą, którą zajął się Zarząd OR PTL Bielsko-Biała było utworzenie przy OR PTL Bielsko-Biała Koła osób laryngektomowanych w Krakowie. Podjęto uchwałę o powołaniu Koła PTL w Krakowie.
W czasie poczęstunku kawą i ciastkami, rozmawiano o sprawach interesujących zebranych. Następne spotkanie członków wyznaczono na dzień 25 października 2011, a spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia wyznaczono na dzień 13 grudnia 2011.

Opracował - Paweł Moiczek24-maj-2011

O godzinie 15:00 rozpoczęło się spotkanie członków, które otworzył przewodniczący kol. Andrzej Kędzior oraz nasz opiekun lek. Sławomir Zeman. Głównym tematem spotkania był wyjazd grupy naszych członków wraz z opiekunami do Łeby na turnus rehabilitacyjny, którego organizatorem jest Pani Magdalena Fabczak-Kowalczuk i która naszą grupę zaprosiła do udziału w tym turnusie. Chętnych na wyjazd nie jest wielu, z racji tego, że nikt z naszego Oddziału nie otrzymał dofinansowania ze swojego PCPRu/MOPRu/MOPSu. Lek. Zeman poinformował, że jest po rozmowach ze sponsorami, którzy w najbliższym czasie winni zasilić konto naszego Oddziału. Wstępnie zaproponował przeznaczenie 50% z wpłat od sponsorów na dopłaty dla członków wyjeżdżających na omawiany turnus rehabilitacyjny do Łeby. Propozycja zostanie rozpatrzona na najbliższym spotkaniu Zarządu OR PTL.
Wyznaczono połowę sierpnia br. na robocze spotkanie w Szpitalu Wojewódzkim pod Szyndzielnią wszystkich uczestników wyjazdu do Łeby celem uzgodnienia szczegółów tego wyjazdu. Omawiano również inne sprawy oraz odpowiadano na pytania zebranych.
Następne spotkanie po przerwie wakacyjnej wyznaczono na 27 września o zwykłej porze i miejscu.12-kwi-2011

Na spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała w dniu 2011-04-12 przybyło 23 członków oraz towarzyszące im osoby. Spotkanie odbyło się jak zwykle w Sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego "Pod Szyndzielnią" o godz. 15:00. Przybyłych na spotkanie przywitał przewodniczący kol. Andrzej Kędzior oraz opiekun lek. Zeman. Najważniejszym punktem programu była sprawa wyjazdu chętnych na turnus rehabilitacyjny do Łeby organizowany przez Panią Magdalenę Fabczak-Kowalczuk. Lek. Zeman powiadomił chętnych na wyjazd o przewidywanych środkach pieniężnych, które posłużyłyby dopłatom na ten wyjazd z uwagi na brak dofinansowań ze strony MOPS I PCPR. Z listy chętnych na wyjazd sporządzonej na poprzednim spotkaniu 22-02-2011, kilka osób zrezygnowało, kilka się zapisało. Ilość chętnych na wyjazd na dzień dzisiejszy wynosi 23 osoby. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest konieczność wpłaty zaliczki na konto organizatora w Łebie (podano namiary adres oraz numer konta) do 31 maja 2011. W dalszej kolejności przyjęto deklaracje członkowskie od kandydatów na członków naszego Oddziału i przystąpiono do poczęstunku, na który ciasto przywiozły żony naszych członków. W trakcie poczęstunku rozmawiano o sprawach interesujących zebranych, a na pytania udzielał odpowiedzi kol. Andrzej Kędzior oraz lek. Zeman.

Opracował - Paweł Moiczek22-lut-2011

Walne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej, które odbyło się jak zwykle w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego "Pod Szyndzielnią", zaczęło się od spotkania członków Zarządu OR PTL Bielsko-Biała o godz. 14,00. Na godzinę 15,00 zaplanowano rozpoczęcie WZC, ale z uwagi na brak quorum, rozpoczęto w drugim terminie o godz. 15:30. Po wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania, kolega Moiczek przedstawił wynik finansowy za rok 2010. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę zatwierdzającą wynik finansowy za rok 2010. WZC jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi w głosowaniu jawnym. Na tym zakończono część główną WZC i przystąpiono do spraw bieżących naszego Oddziału. Przedstawiono zaproszenia na turnus rehabilitacyjny od Pani Kowalczuk do Łeby oraz kol. Zajdla do Sarbinowa. Przyjęto wstępne zapisy osób chętnych na pojechanie do Łeby w terminie jak na zaproszeniu 23.08 do 06.09.2011. Potwierdzenie wyjazdu wymagane jest wpłatą zaliczki w kwocie 200 złotych do końca kwietnia 2011 roku. Odczytano również podziękowanie Pani Kingi Leśniewskiej za wypełnienie jej ankiet. Poinformowano także zebranych o kończącej się w tym roku kadencji obecnego Zarządu celem przemyślenia o wyborze nowego Zarządu.
Ustalono datę 12 kwietnia 20011 o zwykłej porze, jako spotkanie świąteczne z okazji Wielkiej Nocy.

Sporządził - Paweł Moiczek wiceprzewodniczący
Od powstania do 2010
14-gru-2010

O godz. 14,00 jak zwykle odbyło się zebranie Zarządu, na którym omówiono porządek spotkania oraz przygotowano sale do spotkania. Wcześniej przybyły też żony naszych członków, które przywiozły ze sobą wyśmienite ciasta i ciastka, dzieląc je na poszczególne stoły. Na stole pojawiły się również smaczne dania załatwione przez naszego opiekuna lek. Zemana w szpitalnym bufecie. Zniesiono paczki świąteczne również załatwione przez lek. Zemana. Kol. Moiczek podłączył nowo zakupiony przez nasz OR PTL sprzęt audio. Próba wyszła pozytywnie.
O godzinie 15,00 rozpoczęło się właściwe spotkanie na które przybyło 31 członków i licznie towarzyszące im osoby. Przybyłych powitał lek. Zeman oraz kol. Moiczek. Powitano również kapłana, który poprowadził modlitwę z okazji Świat Bożego Narodzenia, składając wszystkim najlepsze z tej okazji życzenia. Następnie rozdano paczki świąteczne według listy obecności, wręczając im również zakupione przez nasz Oddział apaszki męskie oraz kolie dla Pań. Przystąpiono do poczęstunku. Lek. Zeman zachęcał do składania "wniosków o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny". Ustalono z zebranymi, ze w styczniu spotkanie nie odbędzie się, natomiast dzień 22. 02. 2011 będzie Walnym Zebraniem Członków, celem zatwierdzenia bilansu oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2010 rok.

Opr. Paweł Moiczek26-paź-2010

Na comiesięczne spotkanie przybyło 22 członków oraz liczne osoby towarzyszące. O godz. 14:00 odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału, na którym uzupełniono formalności związane z przekazaniem obowiązków nowemu skarbnikowi, kol. Ewie Wróbel. O godz. 15:00 rozpoczęło się spotkanie członków, których przywitał przewodniczący kol. Andrzej Kędzior oraz nasz opiekun lek. Sławomir Zeman. Zgodnie z przygotowanym przez kol. Pawła Moiczka harmonogramem, przedstawiono sytuację dotyczącą dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, uzyskaną od osób biorących udział w krajowym forum dotyczącym tych spraw. Między innymi Pani Magdalena Fabczak-Kowalczuk przysłała nam opinię na ten temat, jak również swoją propozycję organizowania turnusów alternatywnych, na które może przyjąć naszych członków chcących uczestniczyć w takich turnusach na własny koszt w przypadku odmowy otrzymania dofinansowania. Stan finansów naszego Oddziału, na chwilę obecną, nie pozwala na planowanie zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego. Zachęcano jednak tych, którzy chcieliby uczestniczyć w turnusie do składania wniosków w odpowiednich PCPR i MOPR w pierwszych dniach nowego roku. Na koniec omówiono sprawę świątecznego spotkania z okazji Bożego Narodzenia w kontekście zakupu paczek świątecznych dla naszych członków. W czasie poczęstunku kawą i ciastkami rozmawiano o sprawach interesujących zebranych.28-wrz-2010

Na pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała przybyło 22 członków wraz z towarzyszącymi osobami. Zebranie rozpoczęło się o godz. 15:00. Po powitaniu przybyłych przez opiekuna lek. S. Zemana i kol. P. Moiczka przedstawiono nowo wybraną na funkcję skarbnika OR PTL Bielsko-Biała kol. Ewę Wróbel, która przejęła obowiązki od Stanisława Biernata. Kol. P. Moiczek poinformował zebranych o wielkości wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego, które wkrótce zostaną przekazane przez ZG PTL na konto naszego Oddziału. Następnie na wniosek lek. S. Zemana omawiano najbliższe plany, w tym głównie możliwość zrealizowania następnego turnusu rehabilitacyjnego. W trakcie poczęstunku kawą i ciastkami dzielono się wrażeniami z wakacyjnej przerwy.27-kwi-2010

Na ostatnie spotkanie przed przerwa wakacyjną przybyło 18 członków wraz z towarzyszącymi osobami. Zebranie rozpoczęło się o godz. 15:00 od przywitania przez dr Zemana i kol. P. Moiczka wszystkich przybyłych na to zebranie. Poinformowano ze smutkiem o śmierci naszego członka Antoniego Kubicy. Jego pogrzeb odbył się w dniu 23 kwietnia 2010 roku na cmentarzu w Goleszowie. W pogrzebie wzięła udział nasza czteroosobowa delegacja, która złożyła na grobie bukiet i złożyła kondolencje dla rodziny zmarłego. W dalszej kolejności lek. Zeman poinformował, że ma potencjalnych sponsorów do wpłat na nasze konto odpowiednich kwot pieniężnych, co przy spodziewanych wpływach z przekazywanych wpłat 1% z podatku zadeklarowanych przez wielu podatników, pozwoli na zorganizowanie w sposób profesjonalny turnusu rehabilitacyjnego dla członków naszego Oddziału PTL Bielsko-Biała w 2011 roku. Następnie podczas spożywania poczęstunku, dokonano prezentacji potencjalnych Ośrodków Rehabilitacyjnych nad morzem Bałtyckim. Decyzję o wyborze OR, dokona się przed końcem bieżącego roku. Na koniec próbowano rozwiązać sprawę przekazania obowiązków przez skarbnika Stanisława Biernata, który złożył pisemną rezygnację. Kol. Ewa Wróbel wyraziła chęć przejęcia obowiązków skarbnika i na najbliższym spotkaniu Zarządu OR PTL BB zostanie dokooptowana do jego składu.
Na koniec ustalono, że następne spotkanie odbędzie się po przerwie wakacyjnej w dniu 28 września 2010 r.30-mar-2010

Spotkanie wyznaczone na ostatni wtorek lutego nie odbyło się z powodu strajku pielęgniarek. Wszystkich przybyłych przepraszamy!
Na spotkanie z okazji Świąt Wielkanocy, przybyło 28 członków w towarzystwie swoich opiekunów. Zebranych przywitał opiekun lek. Sławomir Zeman oraz wiceprzewodniczący kol. Paweł Moiczek. Lek. Zeman przedstawił zaproszoną na spotkanie panią psycholog mgr Magdalenę Wolską z Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej, która wygłosiła krótką prelekcję o jej roli w rehabilitacji osób po laryngektomii i nie tylko. Zapisano jej dane do kontaktu w celu rejestracji do jej przychodni.
Następnie poinformowano zebranych o umieszczeniu w tygodniku Głos Ziemi Cieszyńskiej, ogłoszenia dotyczącego pozyskiwania osób chętnych do wpłat dobroczynnych, jak również przekazania 1% podatku na rzecz naszego OR PTL B-B. Treść ogłoszenia autorstwa kol. P. Moiczka załatwił w Redakcji GZC sam autor, które ukazało się 2.04.2010 r.
W dalszej kolejności poinformowano o udziale naszej delegacji w składzie: Paweł Moiczek, Jan Pilch, Andrzej Mendryla w Walnym Zjeździe Delegatów , które odbyło się 20.03.2010 w Zabrzu. Zjazd podjął Uchwałę o przyjęciu naszego Oddziału do Organizacji Pożytku Publicznego. Po zarejestrowaniu przez Sad w Gliwicach (właściwy dla ZG PTL Zabrze), otrzymamy nowy statut i wtedy wystąpimy do Sadu w Bielsku-Białej o przyznaniu nam Statutu OPP.
W dalszej części omawiano sprawy organizacyjne naszego Oddziału, między innymi rezygnację z organizacji turnusu rehabilitacyjnego, z jednoczesnym podaniem innych organizatorów takich turnusów (OR PTL Rzeszów, Pani Kowalczuk). Jednocześnie postanowiono zebrać jak najwięcej pieniędzy i w sposób profesjonalny zorganizować turnus w 2011 roku. Przełożono prezentację filmową Ośrodków Rehabilitacyjnych i cały czas rozmawiając o sprawach dotyczących wszystkich członków OR PTL B-B przystąpiono do poczęstunku, na który ciasto upiekły Panie z naszego Oddziału.26-sty-2010

Na pierwsze w 2010 roku spotkanie wyznaczono Walne Zebranie Członków OR PTL Bielsko-Biała, które zwołano głównie w celu zatwierdzenia bilansu finansów za 2009 rok. Przybyło 24 członków oraz osoby im towarzyszące. Po przywitaniu zebranych przez przewodniczącego kol. Andrzeja Kędziora, opiekun grupy lek. Sławomir Zeman przedstawił w imieniu Zarządu porządek obrad i zaproponował kandydaturę A. Kędziora na przewodniczącego Walnego Zebrania, która została przyjęta. Przewodniczący zaproponował kol. Pawła Moiczka na Sekretarza Walnego Zebrania, który wyraził zgodę. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności oraz wynik finansowy za 2009 rok. Podjęto uchwały o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2009 rok oraz udzielającą absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału.
Na zakończenie przy ciastkach i kawie omawiano zamiar zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego w bieżącym roku i apelowano o szybkie składanie wniosków do odpowiednich PCPR i MOPS.15-gru-2009

Na ostatnie tegoroczne spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała, które było zarazem spotkaniem uroczystym z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przybyło 35 członków wraz z licznie towarzyszącymi im osobami. Zebranych przywitał opiekun lek. S. Zeman oraz przewodniczący i zastępca. Zaproszony, jak co roku, na wigilijne spotkanie kapelan, nawiązując do Narodzin Chrystusa, wygłosił krótkie przemówienie, jednocześnie składając obecnym życzenia Świąteczno-Noworoczne. Po wystąpieniu kapelana przystąpiono do składanie sobie nawzajem życzeń i łamania się opłatkiem, a następnie wszystkim przybyłym członkom zostały wręczone paczki świąteczne, które przygotował nasz opiekun lek. S. Zeman. Zapewnił on także, że dołoży wszelkich starań, by w przyszłym 2010 roku znaleźć sponsorów na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla naszych członków. Chętnych do uczestnictwa w tym turnusie poproszono o możliwie jak najwcześniejsze składanie dokumentów w odpowiednich do zamieszkania jednostkach PCPR/MOPS.
Resztę tego prawie 3-godzinnego spotkania spędzono przy bogato zastawionym stole. W tym roku ciasta i inne wyśmienite wigilijne specjały zostały przygotowane przez żony naszych członków.27-paź-2009

Na przedostatnie w tym roku spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała, które jak zwykle odbyło się w Szpitalu Wojewódzkim pod Szyndzielnią przybyło 26 członków wraz z licznie towarzyszącymi osobami, a także 2 kandydatów na członków, od których przyjęto "deklaracje członkowskie". Zebranych przywitał kol. A. Kędzior oraz lek. S. Zeman. Zgodnie z przyjętym porządkiem wyświetlono krótki film o powstaniu i działalności OR PTL Bielsko-Biała. Wyświetlono również filmową ofertę nadesłaną przez sanatorium w Jarosławcu nad morzem oraz migawki nakręcone przez naszego opiekuna. Następnie poinformowano zebranych o finansach naszego oddziału, które mogą się okazać niewystarczające na sfinansowanie proponowanych przez opiekuna i członków projektów.
Na koniec przy kawie i ciasteczkach rozmawiano na tematy organizacyjne, medyczne i inne interesujące zebranych. Przypomniano zebranym o spotkaniu świątecznym w dniu 15 grudnia 2009 o godz. 15:00.29-wrz-2009

Na pierwsze powakacyjne spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała, które jak zawsze odbyło się w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią, przybyło 23 członków wraz z towarzyszącymi im osobami. Zebranych przywitał wiceprzewodniczący kol. Paweł Moiczek, przedstawiając nowego członka zamieszkałego w Dzięgielowie k/Cieszyna. Po przybyciu opiekuna naszego Oddziału dr S. Zemana, omawiano naszą sytuację finansową, która nie jest najlepsza. Lek. opiekun obiecał wstępnie, że postara się załatwić środki na urządzenie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, którego termin ustalono na dzień 15 grudnia 2009 o godz. 15,00. Przy kawie i ciasteczkach dr S. Zeman udzielał wielu porad medycznych. Zabrał do przeglądu otrzymaną ofertę z sanatorium oraz obiecał załatwić na najbliższe spotkanie sprzęt wideo do prezentacji tej oferty i nie tylko. Przyjęto deklaracje członkowskie nowych kandydatów na członków oraz przyjęto w poczet członków pięciu dotychczasowych kandydatów. Wręczono legitymacje członkowskie obecnym na spotkaniu. Na koniec zaprezentowano ofertę silikonowej rurki tracheostomijnej po dobrej cenie.26-maj-2009

Na piąte w tym roku spotkanie przybyło 20 członków oraz licznie towarzyszące im osoby, których przywitał nasz opiekun lek. Sławomir Zeman. Przekazał zebranym niezbyt optymistyczne wiadomości na temat drastycznie malejącego tempa wpłat na nasze konto dokonywanych przez sponsorów. Związane to jest z kryzysem gospodarczym i co za tym idzie, planowanie większych imprez przez nasz Oddział, jest raczej mało prawdopodobne. Opiekun obiecał zorganizowanie we własnym zakresie jesiennego spotkania w miejscu, który zostanie uzgodnione na spotkaniu po przerwie wakacyjnej, które ustalono na ostatni wtorek miesiąca, tj. 29 września 2009. Przyjęto deklarację kandydata na nowego członka naszego OR PTL B-B, a pytającym o legitymacje członkowskie obiecano ich wręczenie na powakacyjnym spotkaniu. Przy kawie i ciastkach lek. Zeman wygłosił krótką prelekcję na znany temat "miłość do bliźniego, życie i śmierć człowieka" jako nierozerwalna całość. Po kilku odpowiedziach na pytania zadane przez zebranych, spotkanie zakończono.7-kwi-2009

Na uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocy przybyło 34 członków oraz licznie towarzyszące im osoby. Po przywitaniu zebranych przez przewodniczącego oraz naszego opiekuna lek. S. Zemana przystąpiono do omawiania bieżących spraw związanych z działalnością bielskiego Oddziału. Przewodniczący i opiekun udzielali odpowiedzi na pytania zebranych związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz planami OR PTL na 2009 rok.
Następnie przystąpiono do poczęstunku zamówionego w tutejszej kawiarni, w trakcie którego zebrani wymieniali się swoimi doświadczeniami i uwagami związanymi z życiem osób laryngektomowanych. Po smacznym posiłku spotkanie zakończono.24-lut-2009

O godz. 15:25 - w drugim terminie - rozpoczęto Walne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego, na które przybyło 28 członków. Zebranie otworzył opiekun medyczny Oddziału lek. med. Sławomir Zeman, który w imieniu Zarządu odczytał porządek, wg którego Walne Zebranie przebiegało:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Walnego Zebrania
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Sprawozdanie Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2008 rok.
Walne Zebranie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdania finansowe za 2008 rok oraz udzielającą absolutorium Zarządowi za rok 2008. Walne Zebranie zakończono o godz. 16:30.27-sty-2009

Na comiesięczne spotkanie przybyło 21 członków oraz liczne osoby towarzyszące. Spotkanie otworzył przewodniczący przekazując informacje nt. przebiegu procesu przenoszenia siedziby ZG PTL do Zabrza. Wszyscy wyrazili nadzieję na rychłe wznowienie działalności Zarządu Głównego PTL.
W dalszej części opiekun S. Zeman poinformował o sympozjum odbytym w Poznaniu, na którym nasz Oddział Rejonowy został zaprezentowany oraz wyświetlono film nakręcony podczas turnusu rehabilitacyjnego w Jastrzębiej Górze, który we wrześniu 2008 dla naszych członków zorganizowano. Przy kawie, ciastkach i owocach oglądano bogaty materiał filmowy dokumentujący okolice Jastrzębiej Góry oraz nasz pobyt w OW "Aura".16-gru-2008

Na uroczyste spotkanie wigilijne przybyło 30 członków wraz z licznie towarzyszącymi rodzinami. Celem przygotowania sali do przyjęcia na godz. 14:00 przybył Zarząd oraz żony członków, które przygotowały wspaniałe wypieki cukiernicze. Członkowie Zarządu udali się na Oddział Laryngologiczny Szpitala, gdzie wraz z opiekunem lek. S. Zemanem złożono życzenia pacjentom tam przebywającym oraz przygotowano 48 paczek świątecznych dla naszych członków, które następnie zwieziono na salę spotkania wigilijnego. Pięć paczek przygotowano specjalnie dla naszych członkiń (dodatkowe kolie i apaszki), z czego trzy zostały wręczone obecnym na spotkaniu, a dwie pozostały do wysłania pocztą. W tym czasie kol. Moiczek przyjął życzenia świąteczne od ordynator Oddziału Laryngologicznego dr Zyty Kaźmierczak-Zagórskiej, która w związku z wyjazdem nie mogła uczestniczyć w naszej wigilii. Po przybyciu księdza i dr E. Laszczak wyświetlono zestaw filmów i slajdów z życia naszego OR PTL. Następnie głos zabrał kapelan, który witając zebranych, przypomniał o powadze, ale i radości związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
Wręczono legitymacje członkowskie nowoprzyjętym członkom. Następnie przystąpiono do składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem, a zaraz potem do kolacji, w trakcie której wspominano wydarzenia mijającego roku, który w ocenie wszystkich zebranych był udany tak dla naszego OR PTL jak i jego członków. Nadbywające paczki rozdzielono wśród pacjentów oddziału laryngologicznego.28-paź-2008

Na comiesięczne spotkanie przybyło 22 członków oraz liczne osoby towarzyszące. Przewodniczący zademonstrował działanie i obsługę nowego wzmacniacza mowy produkowanego przez Cyberbiomed. Odczytano także pismo, jakie napłynęło do PTL od Fundacji IAL-FEL, którego oryginał zamieszczony jest na stronie ptlzg.eu. Pozostała część spotkania zdominowana została sprawami organizacyjnymi, związanymi głównie z przygotowaniem spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które zaplanowano na 16-gru-2008. Ustalono osoby odpowiedzialne za przygotowanie paczek świątecznych, wypieków oraz zaproszenie gości. Przewodniczący apelował do posiadających dostęp do Internetu o częstsze odwiedzanie stron internetowych OR PTL Bielsko-Biała oraz ZG PTL. Paweł Moiczek odczytał również życzenia i pozdrowienia pracowników OW "AURA" z Jastrzębiej Góry przesłane na jego adres emailowy. Przy kawie i ciasteczkach dyskutowano o różnych sprawach interesujących uczestników spotkania. Na koniec spotkania lek. S. Zeman wygłosił ciekawy wykład nt. życia i śmierci każdego człowieka.30-wrz-2008

Po wakacyjnej przerwie na spotkanie przy kawie i ciastkach przybyło 24 członków, liczni opiekunowie i osoby towarzyszące oraz 5 kandydatów na członków, którym wręczono do wypełnienia deklaracje. Większość spotkania poświęcona była zakończonemu turnusowi rehabilitacyjnemu w Jastrzębiej Górze w okresie od 6 do 19.09.2008. W opinii wszystkich uczestników turnus ten spełnił oczekiwania. Zorganizowana przez lek. foniatrę Elżbietę Laszczak intensywna nauka mowy przełykowej przyniosła duże efekty, gdyż na siedmiu członków dotąd nie posługujących się mową zastępczą, pięciu zrobiło pierwszy krok w opanowaniu tej trudnej mowy. Ośrodek Wczasowy "Aura" spełniał wszystkie kryteria i zasłużył na bardzo dobrą ocenę. Do tego wszystkiego dopasowała się pogoda, która była znacznie lepsza niż w pozostałej części kraju i co najważniejsze - nie padało. Podczas turnusu zorganizowane zostały wieczorki, grill oraz wycieczka autokarowa na Hel ze zwiedzeniem fokarium i wycieczką po morzu małym statkiem. Zaprezentowano pokaz zdjęć wykonanych przez uczestników turnusu, których część umieszczono w Galerii na naszej stronie.
Ustalono, że rezygnuje się z imprezy plenerowej jesienią br. na rzecz wiosennego terminu przyszłego roku, a także, że w listopadzie br. spotkania nie będzie. Termin spotkania wigilijnego ustalono na 16-gru-2008.6-wrz-2008 ÷ 19-wrz-2008

Zarząd OR PTL w Bielsku-Białej zorganizował w dniach 06.09 do 19.09.2008 dla członków oddziału, turnus rehabilitacyjny w OW "Aura" w Jastrzębiej Górze, z głównym nastawieniem na naukę mowy przełykowej dla osób, które jeszcze nie potrafią się tą mową posługiwać. W turnusie udział wzięło 14 członków oraz 7 opiekunek. Uczestniczyła w nim także lek. foniatra Elżbieta Laszczak ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, która przez pierwszy tydzień po cztery godziny dziennie uczyła od podstaw mowy przełykowej siedmiu uczestników turnusu, nie mających jeszcze opanowanej mowy zastępczej. Efekty tej nauki są znaczne - trzy osoby nauczyły się mowy przełykowej, a u dwóch dalszych powstał głos, który po dalszych ćwiczeniach w domu przerodzi się w mowę zastępczą. Uczestnicy już posługujący się mową przełykową także wynieśli duże korzyści i dzięki wskazówkom i fachowym poradom pani foniatry, znacznie poprawili technikę wymowy, intonację czy barwę tonu. W opinii wszystkich uczestników turnusu wybór Ośrodka Wczasowego "Aura" w Jastrzębiej Górze był bardzo trafny, zarówno pod względem usytuowania i odległości od morza (~150 m), jego standardu jak i smacznego jedzenia oraz miłej obsługi. Turnus rehabilitacyjny spełnił, a nawet przerósł wszystkie oczekiwania jego uczestników.12-sie-2008

Spotkanie poświęcone przygotowaniom do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny połączony z nauką mowy przełykowej do ośrodka "Aura" w Jastrzębiej Górze. Poinformowano uczestników o godzinie odjazdu w dniu 5-wrz-2008, o wykupionych miejscach leżących dla całej grupy, o transporcie z Gdyni do ośrodka i warunkach dofinansowania dla członków naszego oddziału. Przyjęto wpłaty od opiekunów oraz ustalono budżet na turnus. Na zakończenie opiekun S. Zeman życzył wszystkim wyjeżdżającym przyjemnego wypoczynku i efektów w nauce mowy.27-maj-2008

Na ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie przybyło 19 członków oraz towarzyszący im członkowie rodzin oraz bliscy. Całe spotkanie zdominowały sprawy organizacyjne związane z wyjazdem na wrześniowy turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze. Wspólnie z opiekunem lek. S. Zemanem ustalono, że posiadane przez Oddział środki finansowe pozwolą na znaczną dopłatę do kosztu turnusu dla każdego członka. Lek. S. Zeman poinformował o czynionych staraniach w celu pozyskania kolejnej wpłaty sponsora, co dodatkowo zwiększy wysokość dopłaty do turnusu dla członków. Udzielano ostatnich rad dla spóźnialskich w składaniu wniosków o dofinansowanie do turnusu do odpowiednich PCPR i MOPS, a lekarz S. Zeman pomagał wypełniać dokumenty i załączniki do tych wniosków. Na 12 sierpnia ustalono obowiązkowe spotkanie dla wszystkich uczestników turnusu posiadających decyzje o dofinansowaniu, na którym zarówno członkowie jaki i opiekunowie winni uregulować dopłaty wynikające z różnicy pomiędzy dofinansowaniem, a kosztem turnusu. W trakcie spotkania, jak zawsze, pojawił się poczęstunek w postaci napojów, słodyczy oraz owoców. Na koniec wybrano nowego delegata na Zjazd Delegatów PTL - w miejsce Bolesława Prochaski wybrano Józefa Tymczyszyna.29-kwi-2008

Na comiesięczne spotkanie przybyło 25 członków oraz licznie towarzyszący im członkowie rodzin i bliscy. Po przywitaniu zebranych przez przewodniczącego oraz opiekuna lek. S. Zemana przystąpiono do omawiania spraw związanych z planowanym wyjazdem na turnus rehabilitacyjny połączony z nauką mowy przełykowej. Poinformowano zebranych, że turnus odbędzie się w dniach 06÷19 września 2008 roku w Jastrzębiej Górze, w Ośrodku Wczasowym "AURA". Wszystkim zamierzającym wyjechać na turnus wręczono dokładne dane ośrodka, celem przekazania do PCPR/MOPS-ów, które przydzielają dofinansowania do tegoż turnusu. W związku ze zmianą przepisów dotyczącą ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne, poinstruowano wyjeżdżających o konieczności prawidłowych zapisów w dokumentach składanych w PCPR/MOPS-ach. Wręczono legitymacje PTL nowoprzyjętym członkom.25-mar-2008

Na coroczne uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych przybyło 32 członków oraz licznie towarzyszący im członkowie rodzin. W trakcie spożywania świątecznego poczęstunku, dyskutowano ważne tematy dotyczące działalności naszego Oddziału oraz naszych członków osobiście. Przede wszystkim omawiano sprawę turnusu rehabilitacyjnego połączonego z nauka mowy przełykowej jaki nasz oddział zamierza zorganizować w Jastrzębiej Górze. Z powodu zmiany przepisów odpadła możliwość pierwotnie planowanego wyjazdu do ośrodka Maxim w Jastrzębiej Górze. Ustalono, że opiekun i przewodniczący ponownie skontaktują się z organizatorem i ostatecznie termin oraz miejscowość/ośrodek dla turnusu zostaną podane na następnym spotkaniu. Opiekun lek. S. Zeman informował o możliwości pozyskania dodatkowych funduszy dla zorganizowania takiego turnusu.
Wręczono legitymacje członkowską jednemu nowoprzyjętemu do naszego grona.
Na koniec przewodniczący po raz kolejny szczegółowo instruował o sposobie postępowania przy składaniu wniosków o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny i apelował o pośpiech w składaniu wniosków do odpowiednich PCPR/MOPS.26-lut-2008

Na drugie w tym roku spotkanie przybyło 26 laryngektomowanych oraz osoby im towarzyszące. Zebranie otworzył przewodniczący informując o możliwościach wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, których wykazy znajdują się również na stronie internetowej ZG PTL i naszego oddziału. Zachęcał także do składania wniosków do odpowiednich PCPR/MOPS-ów o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, prezentując wzory potrzebnych dokumentów. Opiekun lek. S. Zeman poinformował zebranych o finansowej możliwości zorganizowanie przez nasz Oddział turnusu rehabilitacyjnego we wrześniu br. i zaprezentował slajdy z ośrodków organizujących takie turnusy. Ustalono, że po telefonicznym ustaleniu szczegółów ostateczny ośrodek docelowy zostanie ustalony na następnym zebraniu. Wybrano sześciu delegatów na Walny Zjazd Delegatów który odbędzie się 15-mar-2008 w Opolu. Przy kawie i ciastkach wręczono legitymacje członkowskie. Rozważania nt. możliwości wystąpienia ze struktur PTL postanowiono przełożyć na inne spotkanie po Zjeździe Delegatów.29-sty-2008

O godz. 15:15 - w drugim terminie - rozpoczęto Walne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego, w którym uczestniczyło 28 członków. Zebranie otworzył opiekun medyczny Oddziału lek. med. Sławomir Zeman, który w imieniu Zarządu odczytał porządek, wg którego Walne Zebranie przebiegało:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Walnego Zebrania
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Protokół Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
5. Sprawozdanie Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2007 i za kadencję
6. Wybór władz Oddziału Rejonowego na kadencję 2008 ÷ 2011
Walne Zebranie podjęło uchwały: zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2007 rok, zatwierdzającą sprawozdanie za minioną kadencję, udzielającą absolutorium Zarządowi za I kadencję, w sprawie wyboru władz OR PTL Bielsko-Biała na kadencję 2008÷2011 oraz w sprawie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich. Walne Zebranie zakończono o godz. 16:40.18-gru-2007

Na uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowane w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przybyło 34 członków naszego Oddziału wraz z licznie towarzyszącymi im członkami rodzin. Obecni byli również: opiekun naszego oddziału lek. med. Sławomir Zeman, nowy ordynator Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego oraz ksiądz kapelan Szpitala Wojewódzkiego. Opiekun S. Zeman przywitał wszystkich przybyłych oraz podzielił się refleksjami na temat osiągnięć w mijającym roku i zamierzeniach na następny rok. Wszystkim złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Następnie zabrał głos ksiądz kapelan, a po nim ordynator Pani Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Wszyscy życzyli naszemu Oddziałowi i jego członkom wiele zdrowia i osiągnięć w przyszłym roku. Po łamaniu się opłatkiem przystąpiono do kolacji. W trakcie posiłku wszystkim przybyłym członkom wręczono paczki, których w tym roku Zarząd OR przygotował 44 i których pozostałą część rozprowadzono wśród pacjentów oddziału otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego. Wręczono również legitymacje PTL tym, którzy do tej pory ich nie odebrali. Kolacja, w trakcie której uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, przebiegała w miłej i rodzinnej atmosferze.12-gru-2007

Na zaproszenie zarządu Koła PTL w Zabrzu delegacja naszego Oddziału Rejonowego PTL Bielsko-Biała w składzie: Andrzej Kędzior, Paweł Moiczek oraz Jan Pilch wzięła udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez przez Koło PTL Zabrze w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. Po przywitaniu zebranych członków i zaproszonych gości przez przewodniczącego Koła PTL kol. Mariana Nowaka, głos zabrali: miejscowy ksiądz kanonik, przewodnicząca ZG PTL pani Sybilla Fusiarz, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych pani Helena Breczko oraz opiekunka koła pani dr n. med. Aldona Barańska. Wszystkie przemówienia w treści dotyczyły Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, po czym przystąpiono do łamanie się opłatkiem, a następnie do poczęstunku, przy którym omawiano sprawy interesujące obecnych na spotkaniu. Gościom wręczono drobne upominki.30-paź-2007

Na comiesięczne spotkanie odbywające się w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (pod Szyndzielnią), przybyło 21 naszych członków - wielu wraz z osobami towarzyszącymi. Na spotkanie przybył również opiekun naszego Oddziału PTL lekarz Sławomir Zeman, który poinformował zebranych o trudnościach z pozyskaniem obiecanych przez sponsora środków, zapewniając jednak, że na świąteczne spotkanie, które ustalono na dzień 18 grudnia 2007, znajdą się fundusze by to spotkanie było rzeczywiście świąteczne. Omówiono również wstępnie zamierzenia na następny rok przy założeniu, że znajdą się na to środki od sponsorów.
Przyjęto deklaracje nowych członków, którym przewodniczący udzielił krótkiego instruktażu z zakresu nauki mowy oraz postępowania w staraniach o rentę i orzeczenie o niepełnosprawności. Zebranym zdano także relację z pobytu naszej delegacji w osobach kol. kol. Andrzeja i Pawła na uroczystościach 15-lecia Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Białymstoku w dniach 11-paź ÷ 14-paź-2007, zaproszonych tam przez przewodniczącą PTL Białystok - panią Alinę Magdalenę Fabczak-Kowalczuk. Przekaz z pobytu dopełniono pokazem ponad 200 zdjęć tam wykonanych i uzupełnionym komentarzem Andrzeja oraz Pawła, który te zdjęcia wykonał.
Na koniec przy kawie i ciasteczkach wymieniano pomiędzy sobą doświadczenia i opinie w sprawach naszych członków interesujących.25-wrz-2007

Na spotkanie przybyło 19 członków, osoby im towarzyszące oraz 2 osoby dopiero co po laryngektomii jako kandydaci na członków. Opiekun lek. Sławomir Zeman przywitał zebranych po 4 miesięcznej wakacyjnej przerwie i w zarysie przedstawił plany dalszej działalności w perspektywie najbliższych miesięcy. Przewodniczący zdał relację ze Zjazdu Delegatów PTL, który odbył się 22-wrz-2007 w Opolu. Poinformowano zebranych o wyjeździe 2 członków Zarządu na uroczystości 15-lecia Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Białymstoku, które odbędą się w dniach 11 ÷ 14 października br. Wspólnie z naszą delegacją na jubileusz 15-lecia PTL Białystok przybędą również osoby laryngektomowane z New Speakers Club z Wielkiej Brytanii, z którym to klubem nasz oddział nawiązał kontakty. Podczas poczęstunku kawą i ciasteczkami rozmawiano na tematy nurtujące naszych członków i wymieniano się doświadczeniami.10-lip-2007

Na mocy uchwały nr 10/Z Zarządu OR PTL Bielsko-Biała z dn. 29-cze-2007 odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Bielsku-Białej, które podjęło uchwałę o powołaniu Górnośląskiego Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z siedzibą w Zabrzu obejmującego swoim działaniem teren Górnego Śląska mieszczącego się w obecnych granicach województwa śląskiego.29-maj-2007

Na spotkanie przybyło 23 członków oraz osoby im towarzyszące. Obecny był także opiekun naszego oddziału lek. Sławomir Zeman oraz zaproszeni przez niego goście w osobach panów W. Musialika - przedstawiciela producenta i dystrybutora protez głosowych i innych akcesori medycznych dla laryngektomowanych oraz pana M. Nowaka z Zabrza. Lek. S. Zeman poinformował zebranych o powodach i ewentualnych konsekwencjach dla pacjentów ogłoszenia i przystąpienia lekarzy do strajku w naszym kraju. Kolejnym punktem spotkania był wybór delegatów na Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 22 września 2007 r. w Suchym Borze. W głosowaniu jawnym ustalono, że na Zjazd Delegatów pojadą kol., kol.: Kędzior Andrzej, Moiczek Paweł i Wierzbicki Józef. Poinformowano zebranych o pilnej konieczności zadecydowania czy OR PTL B-B przystępuje do Europejskiej Konfederacji Laryngektomowanych C. E. L.. Przewodniczący krótko poinformował o za i przeciw wstąpienia do CEL i 19 głosami za (przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się) zadecydowano o przystąpieniu. Wręczono legitymacje członkowskie kilku nowym członkom. Następnie, podczas poczęstunku kawą i ciasteczkami, głos zabrali zaproszeni goście. Pan W. Musialik zaprezentował pacjenta z Wałbrzycha, który posługiwał się głosem wytworzonym dzięki protezce wszczepionej do przełyku oraz omówił zalety aparatów do masażu przełyku i laryngofonów. Pan M. Nowak zachęcał nasz oddział do współpracy w ramach federacji europejskiej i informował o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych dla naszych oddziałów. Zadecydowano o zawieszeniu spotkań na okres wakacji.24-kwi-2007

Na spotkanie przybyło 21 członków oraz licznie osoby towarzyszące. Opiekun S. Zeman przedstawił przybyłego na spotkanie Wojciecha Musialika - przewodniczącego Europejskiej Federacji Laryngektomowanych w Ożarowicach - klubu afiliowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Laryngektomowanych (IAL). Pan Musialik przedstawił procedury przyznawania i wszczepiania protez głosowych, a także zasady pokrywanie kosztów tych operacji w innych krajach, a w szczególności w USA i na zachodzie Europy. Zaprezentowano krótki film o zakładaniu protez InHealth przez dwóch pacjentów oraz omówiono zalety aparatu do mierzenia ciśnienia ust przełyku. Sławomir Zeman poinformował o swoich staraniach w dążeniu do umożliwienia wszczepiania protez naszym członkom, którzy chcieliby taki zabieg przeprowadzić. Poinformowano zebranych o wyjeździe 3 członków naszego Zarządu do siedziby Zarządu Głównego PTL w Opolu na spotkanie z Prezydentem Europejskiej Konfederacji Laryngektomowanych (CEL) panem Frankiem Mädlerem, które odbędzie się w dniu 28.04.07 w ramach obchodów Dnia Laryngektomowanego.27-mar-2007

Na coroczne świąteczne spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy przybyło 32 członków oraz liczna rzesza osób towarzyszących. Po przywitaniu przez opiekuna S. Zemana oraz przewodniczącego przedstawiono sponsora tego uroczystego przyjęcia, którym była firma "AUDIOFON" z Bielska-Białej.
Przewodniczący poprosił przybyłych na spotkanie nowych laryngektomowanych o pobranie deklaracji członkowskich celem ich wypełnienia i złożenia w Zarządzie. Zachęcano również obecnych do nabycia bardzo przydatnej książki dla osób laryngektomowanych wydanej przez były OR PTL Zielona Góra pt. "Poradnik-informator nie tylko dla osób bez krtani i ich otoczenia", które zostały przez nasz oddział od nich odkupione. W dalszej kolejności S. Zeman zaprezentował kilkunastominutowy biograficzny film o doktorze nauk medycznych, ordynatorze otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Zbigniewie Świerczyńskim. Na koniec, w trakcie poczęstunku zafundowanego przez sponsora przystąpiono do wymiany wzajemnych doświadczeń, rad i spostrzeżeń pomiędzy zebranymi.27-lut-2007

Na Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej przybyło 27 członków oraz osoby towarzyszące. Podstawowym tematem zebrania było udzielenie absolutorium Zarządowi OR PTL w Bielsku-Białej. Opiekun grupy, lek. med. S. Zeman odczytał przygotowane przez skarbnika i przewodniczącego sprawozdanie finansowe za 2006 rok, które zostało przyjęte jednogłośnie. Ponownie przedstawiono oferty wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jakie do oddziału napłynęły. Wręczono legitymacje PTL kilku członkom oraz odczytano życzenia i podziękowania jakie nadeszły na adres siedziby. W dalszej części spotkania oglądano roboczą wersję filmu nakręconego podczas spotkania wigilijnego w grudniu 2006.30-sty-2007

Na pierwsze spotkanie w 2007 roku przybyło 26 członków oraz osoby towarzyszące. Prowadzący spotkanie, przewodniczący Andrzej Kędzior zapoznał zebranych z protokółem oraz uchwałami podjętymi na Zjeździe Delegatów PTL w Opolu w dniu 18-lis-2006 oraz z decyzjami ZG PTL podjętymi na posiedzeniu w Opolu w dniu 6-sty-2007. Przedstawiono oferty wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jakie do oddziału napłynęły: 12÷25-maj-2007/Darłówko, 28-sie÷18-wrz-2007/Suchy Bór, 6÷19-wrz-2006/Rymanów Zdrój. Wręczono legitymacje nowym członkom oraz odczytano treść podziękowań, które po podpisaniu zostaną wraz ze zdjęciami całego oddziału wysłane pocztą do zeszłorocznych sponsorów i darczyńców. Podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków OR PTL w dniu 27-lut-2007, w związku z potrzebą zatwierdzenia wykonania budżetu za 2006 rok.12-gru-2006

Wzorem poprzednich lat przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie połączone z kolacją wigilijną. Przybyło 32 członków oraz ich najbliżsi, a także zaproszeni goście: lek. Anna Skórka-Janik, lek. Ewa Habelak, dwie panie psycholożki oraz ksiądz kapelan Szpitala Wojewódzkiego. Opiekun grupy lek. S. Zeman przedstawił zaproszonych gości i po krótkiej części oficjalnej, w której wręczono legitymacje PTL nowym członkom OR PTL Bielsko-Biała, rozpoczęto kolację wigilijną. Życzenia świąteczne złożył ksiądz kapelan, a następnie, łamiąc się opłatkiem, wszyscy wszystkim składali życzenia. W dalszej kolejności przystąpiono do spożywania kolacji. W trakcie posiłku wszystkim członkom bielskiego oddziału wręczono paczki-prezenty, których Zarząd OR przygotował 40 i których niewykorzystaną część rozdano wśród pacjentów oddziału otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego. W czasie spotkania lek. S. Zeman wykonał serię fotografii celem uaktualnienia naszej galerii oraz informacji oddziału otolaryngologii.31-paź-2006

Comiesięczne spotkanie, na które przybyło 25 członków OR PTL Bielsko-Biała oraz osoby towarzyszące. Opiekun grupy lek. Sławomir Zeman przedstawił zaproszoną przez siebie lek. foniatrę Elżbietę Laszczak, która omówiła jak przystąpić do nauki mowy przełykowej oraz zachęcała początkujących do wytrwałości w ćwiczeniach domowych podczas uczenia się. Dla udokumentowania, że warto podjąć trud nauki mowy przełykowej, przedstawiła kol. Lecha Mazura, którego do PTL przyjętego w kwietniu br., a który obecnie mówi wyraźnie i głośno. Odtworzono także bluesa, którego gra i śpiewa laryngektomowany. W dalszej kolejności przewodniczący podzielił się wrażeniami ze spotkania klubu Laryngektomowanych w Londynie, w czasie swojego tam pobytu.
Wybrano 3 przedstawicieli na Zjazd Delegatów, który ma się odbyć w Opolu w dniu 18.11.2006.26-wrz-2006

Spotkanie po przerwie wakacyjnej, na które przybyło 23 członków OR PTL B-B oraz osoby towarzyszące. Opiekun grupy - lek. med. Sławomir Zeman ponownie zachęcał zebranych do zacieśniania więzi koleżeństwa w grupie, otwartości i prowadzenia rozmów na tematy nurtujące zarówno laryngektomowanych jak i ich najbliższych oraz do pozytywnego myślenia i nastawienia. Przewodniczący przekazał najświeższe informacje z ZG PTL i poinformował, że ze względu na brak środków delegacja OR PTL B-B nie weźmie udziału w organizowanym przez ZG PTL spotkaniu w hotelu "Festival" w Opolu z okazji 15-lecia PTL. Na spotkanie październikowe postanowiono zaprosić lek. foniatrę celem udzielenia członkom wskazówek dotyczących doskonalenia mowy przełykowej.7-cze-2006

Na spotkanie przybyło 15 członków oraz osoby towarzyszące. Lek. med. Sławomir Zeman zachęcał zebranych do zacieśniania więzi koleżeństwa w grupie, otwartości i prowadzenia rozmów na tematy nurtujące zarówno laryngektomowanych jak i ich najbliższych. Przewodniczący poinformował o utworzeniu na naszej stronie internetowej Forum dyskusyjnego, gdzie każdy może zarówno zadać pytanie jak i uzyskać fachową poradę. Zebranym pokazano fragmenty filmu wideo z udziałem członków naszego OR PTL BB nagranego podczas turnusu rehabilitacyjnego w Rymanowie Zdroju w 2005 roku, na których najwyraźniej uwidocznione zostały postępy w nauce mowy przełykowej uczestników turnusu. Po omówieniu bieżących spraw podjęto decyzję o zawieszeniu spotkań na okres wakacji.30-maj-2006

W comiesięcznym spotkaniu przy ciastku i kawie udział wzięło 27 osób laryngektomowanych oraz członkowie ich rodzin i najbliżsi. Opiekun oddziału - lek. med. Sławomir Zeman zapoznał zebranych z protezą głosową systemu "Provox". Przedstawił uwarunkowania konieczne do zaimplantowania protezy głosowej "Provox" oraz pokazał filmy przybliżające zagadnienie tej nowej metody rehabilitacji głosu i mowy. Na zakończenie omówiono bieżące sprawy oddziału oraz przedstawiono informacje otrzymane od sekretarza Zarządu Głównego PTL.25-kwi-2006

W Nadzwyczajnym Zebraniu Członków bielskiego OR PTL uczestniczyło 26 członków. Przybyli także członkowie rodzin. Podjęto następujące uchwały dokonujące zmian we władzach OR PTL:
- Przyjęto rezygnację prezesa Józefa Urbańca
- Odwołano Tadeusza Fajkisia z pełnienia funkcji Członka Zarządu
- Na stanowisko przewodniczącego wybrano Andrzeja Kędziora
- Na stanowisko wiceprzewodniczącego powołano Pawła Moiczka
- Na stanowisko Członka Zarządu powołano Kazimierza Marszałka
- Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej wybrano Józefa Tymczyszyna
- Powołano Sąd Koleżeński w składzie: Tadeusz Fajkiś - przewodniczący, Stanisław Biernat - sekretarz, Bolesław Prochaska - członek.
Zapoznano zebranych z ofertą uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Suchym Borze organizowanym przez ZG PTL w Opolu.28-mar-2006

Na Nadzwyczajne Zebranie Członków bielskiego OR PTL przybyło 21 członków oraz ich rodziny i bliscy.
Tematem wiodącym było udzielenie absolutorium Zarządowi OR PTL w Bielsku-Białej. Wiceprzewodniczący Andrzej Kędzior przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za 2005 rok, które zostało przyjęte jednogłośnie.
W dalszej części przedstawiono otrzymaną z Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Białymstoku propozycję uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz nauki głosu i mowy, który odbędzie się w dniach 22-maj-2006 ÷ 4-cze-2006 w OW "Adam" w Szczyrku.
Zapoznano zebranych z otrzymanym z ZG PTL w Opolu statutem Sądu Koleżeńskiego PTL oraz wymogiem powołania organu autonomicznego jakim jest Sad Koleżeński. W związku z potrzebą dokonania zmian we władzach Oddziału Rejonowego oraz koniecznością powołania Sądu Koleżeńskiego podjęto decyzję o zwołaniu w dniu 25-kwi-2006 Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału Rejonowego.28-lut-2006

Spotkanie z udziałem 17 członków naszego Oddziału Rejonowego. Tematem wiodącym było sprawozdanie finansowe za 2005, przygotowane przez skarbnika. Po przedstawieniu szczegółowego rozliczenia bilans środków finansowych za 2005 rok został przyjęty przez zarząd. W dalszej części spotkania, wobec problematycznej możliwości uzyskania do końca kwietnia br. statusu organizacji pożytku publicznego przez nasze Towarzystwo, rozważano inne możliwości pozyskania środków na zaplanowane na ten rok cele.31-sty-2006

Comiesięczne spotkanie, na które, oprócz rodzin, przybyło 18 członków OR PTL. W koleżeńskiej atmosferze uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami i pomocnymi radami.
Zademonstrowano osobisty inhalator parowy dla osób laryngektomowanych produkcji niemieckiej oraz przeprowadzono instruktaż jego stosowania dla tych członków, którzy byli zainteresowane jego wypożyczeniem.20-gru-2005

Spotkanie wigilijne z udziałem 21 członków, ich rodzin i znajomych. Prezes Oddziału Rejonowego dokonał podsumowania dotychczasowej działalności. Na spotkanie przybyła przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych p. Sybilla Fusiarz, która omówiła najważniejsze postanowienia odbytego 3-gru-2005 w Głuchołazach Zjazdu Delegatów PTL oraz przedstawiła perspektywy działania PTL na najbliższe lata.
Przed symboliczną kolacją dzielono się opłatkiem, a po posiłku wysłuchano wiązanki kolęd w wykonaniu rodziny prezesa Urbańca.
Postanowiono, że pomimo nieobecności opiekuna p. S. Zemana zebrania nadal będą się odbywały zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tj. w ostatni wtorek miesiąca w sali konferencyjnej.25-paź-2005

Spotkanie z udziałem 24 członków bielskiego Oddziału Rejonowego PTL odbyło się w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego.
Zapoznano zebranych z pismami otrzymanymi od p.o. przewodniczącej ZG PTL pani Sybilii Fusiarz. W związku z planowanym na 3-gru-2005 w Głuchołazach Zjazdem Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych wybrano 4 osoby do reprezentowania naszego oddziału na ogólnopolskim zjeździe. Na delegatów wybrano: Józefa Urbańca - prezesa, Andrzeja Kędziora - wiceprzewodniczącego, Józefa Wierzbickiego - skarbnika i Pawła Moiczka - członka.
W związku z planowanym wyjazdem opiekuna p. Sławomira Zemana postanowiono, że w listopadzie spotkania nie będzie i następne odbędzie się w grudniu.27-wrz-2005

W sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, po wakacyjnej przerwie, odbyło się spotkanie członków naszego Oddziału Rejonowego PTL.
W spotkaniu uczestniczyło 25 osób laryngektomowanych oraz żony i bliscy krewni. Dokonano prowizorycznego podsumowania tegorocznej działalności uznając ją za wielce udaną. Przyjęto deklaracje członkowskie od trzech nowych osób po laryngektomii. Po ich przyjęciu oddział liczy 47 członków. Ze względu na rosnącą liczbę osób zrzeszonych w naszym Towarzystwie ustalono, że począwszy od października, spotkania będą się odbywały w sali konferencyjnej, która będzie udostępniana naszym członkom już na godzinę przed planowanym spotkaniem.2-lip-2005

Na terenie ośrodka kempingowego pensjonatu "Przodownik" w Ustroniu zorganizowano piknik z pieczeniem kiełbasy i szaszłykiem, w którym wzięli udział członkowie bielskiego oddziału PTL oraz zaproszeni goście: Pani Magdalena Kowalczuk, Pani Anna Cięgiel-Tochaczek i Pan Sławomir Zeman. Pogoda dopisała i frekwencja też. Wśród 36 uczestników były także żony i członkowie rodzin laryngektomowanych.25-maj-2005 ÷ 7-cze-2005

W Sanatorium "Stomil" w Rymanowie Zdroju zorganizowany został turnus rehabilitacyjny połączony z nauką mowy przełykowej. W turnusie wzięło udział 17 członków naszego oddziału PTL oraz 13 osób laryngektomowanych z innych oddziałów. Opiekę sprawowała oraz naukę mowy przełykowej prowadziła Pani Alina Magdalena Kowalczuk-Fabczak z Białegostoku. Wszyscy uczestnicy turnusu mieli możliwość zapoznania się z podstawami i metodami nauki mowy przełykowej. W celu późniejszego kontynuowania ćwiczeń w domu, większość uczestników zaopatrzyła się w nowe wydanie pracy autorstwa Pani Kowalczuk pt. "Twoje uczucia Twoja mowa po usunięciu krtani". Kilku członków, w ocenie Pani Kowalczuk, zrobiło znaczące postępy w nauce, rokując nadzieję na szybkie opanowanie mowy przełykowej. W trakcie turnusu zorganizowano wyjazd do Iwonicza, wycieczkę do Dukli i na Słowację, a także - w ramach integracji naszych członków - dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek. Zarówno nauka mowy jak i zabiegi wykonywane w sanatorium stały na wysokim poziomie, co miało znaczący wpływ na opinię, że turnus był pod każdym względem udany.26-kwi-2005

Spotkanie odbyło się z udziałem 28 członków bielskiego oddziału PTL. Przybyły także żony i członkowie rodzin laryngektomowanych.
Wręczono legitymacje członkowskie 3 członkom. Przyjęto deklaracje członkowskie od 6 nowych osób po laryngektomii. Po ich przyjęciu nasz oddział liczy 40 członków.
Większość spotkania zdominowana była przez omawiane spraw związanych z wyjazdem na turnus do Rymanowa Zdroju. Ustalono szczegóły odjazdu autokaru z Bielska-Białej i Żywca.
Podjęto także decyzję o zawieszeniu spotkań na okres lata.22-mar-2005

W spotkaniu udział wzięło 26-ciu laryngektomowanych. Wielu przybyło z żonami lub bliskimi krewnymi. Opiekun grupy lek. Sławomir Zeman zaprezentował fragmenty filmów dołączonych do nowego wydania pracy p. Aliny Magdaleny Fabczak-Kowalczuk pt.: "Twoje Uczucia Twoja Mowa po Usunięciu Krtani".
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan Wojciech Musialik - przewodniczący Europejskiego Zrzeszenia Laryngektomowanych z siedzibą w Bytomiu, afiliowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Laryngektomowanych (IAL) z siedzibą w Stockton, CA, USA przybliżył zachodnie trendy w rehabilitacji głosu i mowy. Razem z p. Joanną Sędłak z Zakładu Produkcyjno Naprawczego Sprzętu Medycznego w Bytomiu zaprezentowali nowy model laryngofonu oraz wzmacniacz mowy przełykowej.
Po omówieniu spraw związanych z wyjazdem na turnus do Rymanowa, dzielono się jajkiem i składano życzenia wielkanocne.22-lut-2005

Zebranie, w którym udział wzięło 21 członków bielskiego oddziału PTL.
Podjęto decyzję, że turnus rehabilitacyjny połączony z nauką mowy przełykowej zostanie zorganizowany w sanatorium "Stomil" w Rymanowie-Zdroju w dniach 25-maj ÷ 7-cze-2005, razem z turnusem organizowanym przez p. Alinę Magdalenę Kowalczuk z Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych - autorkę podręcznika do nauki mowy przełykowej.11-sty-2005

Spotkanie z udziałem 21 osób laryngektomowanych w całości poświęcone omówieniu przygotowań do zorganizowania wiosną br. turnusu rehabilitacyjnego połączonego z nauką mowy przełykowej.
Kol. Sławomir Łatanik zaproponował zorganizowanie turnusu w OWR "Elektron" w Ustroniu.
Kol. Andrzej Kędzior złożył propozycję zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego na przełomie maja i czerwca br. w OWR "Stomil" w Rymanowie-Zdroju, razem z turnusem organizowanym przez Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych.
Ostateczną decyzje co do miejsca wyjazdu na turnus rehabilitacyjny postanowiono przełożyć do następnego spotkania w lutym br..14-gru-2004

Ostatnie w 2004 roku zebranie Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej było jednocześnie spotkaniem wigilijnym. Większości z 17-tu członków przybyłym na to spotkanie towarzyszyły żony, przez co atmosfera panowała iście rodzinna.
Po symbolicznej kolacji i dzieleniu się opłatkiem było granie kolęd i pastorałek przez prezesa. J. Urbańca. Wszystkim członkom naszego Oddziału Rejonowego zostały wręczone legitymacje PTL. Kolega prezes złożył podziękowania dla całego zarządu oraz naszego opiekuna Sławomira Zemana. Zaproponował także, aby turnus rehabilitacyjny w 2005 roku zorganizować w OWR "Pomorze" w Ustce, gdzie niedawno przebywał na wczasach i udziela temu ośrodkowi swojej rekomendacji. Do powyższego tematu postanowiono powrócić na następnym zebraniu.26-paź-2004

Kolejne zebranie naszego oddziału PTL. Na spotkanie przybyło 22 członków oraz zaproszona pracownica PCPR w Bielsku-Białej, która przedstawiała i wyjaśniała warunki i zasady przyznawania dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych oraz innych dotacji i świadczeń. Ponieważ wiele z poruszonych zagadnień dla większości okazało się czymś zupełnie nowym, przygotowania do turnusu rehabilitacyjnego postanowiono przełożyć o miesiąc lub dwa, dając tym samym czas swoim członkom na dopełnienie spraw formalnych.28-wrz-2004


Zebranie Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej z udziałem 18 członków towarzystwa.
Trzej pensjonariusze, którzy w okresie od 29-cze-2004 do 9-lip-2004 przebywali na kolejnym turnusie w Szpitalu Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie: J. Honkisz, A. Kubica i E. Zawiła przekazali informacje z pobytu i leczenia.
Trzech uczestników zorganizowanego w dniach 30-sie-2004 ÷ 12-wrz-2004 przez ZG PTL Bydgoszcz turnusu nauki głosu i mowy w Sarbinowie Morskim: J. Honkisz, A. Kędzior i J. Słonka, którym pomimo wakacji, udało się na to szkolenie wyjechać, dzieliło się wrażeniami z pobytu w nadmorskim kurorcie. Zachęcające relacje z Sarbinowa miały niewątpliwy wpływ na decyzję o podjęciu starań zorganizowania wiosną 2005 roku, dla wszystkich członków bielskiego PTL, turnusu rehabilitacyjnego połączonego z nauką mowy zastępczej.22-cze-2004

Pierwsze zebranie prawnie ukonstytuowanego Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej. Przekazano informacje z wyjazdu do Opola w dniach 16 ÷ 18 kwietnia 2004, w którym uczestniczyło 3 członków zarządu.
Kol. J. Urbaniec (prezes) i kol. J. Wierzbicki (skarbnik), jako biorący udział w turnusie nauki mowy w Szklarskiej Porębie w dniach 21 ÷ 31 maja 2004 r., zapoznali pozostałych członków z warunkami wyjazdu i pobytu na takim turnusie w Szpitalu Chorób Płuc i Nowotworów "Izer-Med" w Szklarskiej Porębie.
Podjęto decyzje, że spotkania PTL Oddział Bielsko-Biała będą się odbywać w każdy ostatni wtorek miesiąca w siedzibie towarzystwa oraz że spotkania towarzystwa ulegają zawieszeniu na okres letniej kanikuły.11-maj-2004

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206433 jako Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.17-kwi-2004

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych podjętą na posiedzeniu wyjazdowym w Opolu został powołany Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Bielsku-Białej obejmujący swym działaniem województwa śląskie i małopolskie.8-kwi-2004

W sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie wielkanocne członków nowopowstałego, jeszcze nie zarejestrowanego oddziału PTL. Opiekun towarzystwa – lek. med. Sławomir Zeman wręczył zaproszenie dla 4-ch osób na wyjazdowe posiedzenie ZG PTL w Opolu, w celu uczestniczenia w powołaniu Oddziału Regionalnego PTL w Bielsku-Białej. Oprócz dzielenia się jajkiem odbył się także koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu zespołu Urbańców z Żywca.19-gru-2003


W sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie 16-tu członków tworzącego się Oddziału Rejonowego PTL na Podbeskidziu.
Z powodów proceduralnych, dokumentów z poprzedniego zebrania nie można było złożyć w sądzie. W spotkaniu uczestniczyli także: dr n. med. Zbigniew Świerczyński, otolaryngolog Sławomir Zeman oraz foniatra Elżbieta Laszczak.
Podjęto następujące uchwały:
1. Przyjęto statut Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z dnia 19.09.2002.
2. Wybrano zarząd Oddziału Rejonowego PTL w składzie: Józef Urbaniec - prezes, Andrzej Kędzior - wiceprezes, Józef Wierzbicki - skarbnik, Alfred Kowalik - członek zarządu, Tadeusz Fajkiś - członek zarządu.
3. Powołano komisję rewizyjną w składzie: Jan Pilch, Antoni Kubica, Jan Rom.
W dalszej części odbyła się kolacja wigilijna połączona ze składaniem życzeń.11-kwi-2003

W sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych rejonu Podbeskidzia. Inicjatorami spotkania byli: dr n. med. Zbigniew Świerczyński, otolaryngolog Sławomir Zeman oraz foniatra Elżbieta Laszczak. Na spotkanie zaproszono około 20 laryngektomowanych z okolic Bielska-Białej. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami uzyskanymi z Zarządu Głównego PTL w Bydgoszczy postanowiono powołać Oddział Rejonowy PTL w Bielsku-Białej. Wybrano zarząd w składzie: Sławomir Łatanik - przewodniczący, Andrzej Kędzior - wiceprzewodniczący oraz Józef Wierzbicki - skarbnik. Rejestrację Towarzystwa powierzono lekarzowi Sławomirowi Zemanowi.
O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.